Algemene voorwaarden

Gebruikersvoorwaarden
Inspirerendleven.nl is een uitgave van VBK|Media. Wanneer je Inspirerendleven.nl gebruikt, heb je automatisch te maken met de voorwaarden die VBK Media stelt aan het gebruik van deze site.

De gebruiksvoorwaarden die zijn opgesteld door VBK|Media

 1. VBK|Media verleent jou, verder ook ‘de gebruiker’ genoemd, een niet overdraagbaar en niet-exclusief gebruiksrecht van deze internetsite. Het gebruiksrecht omvat uitsluitend de bevoegdheden die in deze gebruiksvoorwaarden uitdrukkelijk zijn toegekend.
 2. VBK|Media kan de aard van de site, de inhoud van de site en de beschikbaarheid van de site aanpassen, beperken, uitbreiden en/of buiten dienst stellen.
 3. VBK|Media vraagt je voor gebruik van de site te registreren via je e-mailadres. Je dient de toegangscode(s) voor deze site vertrouwelijk te behandelen. De toegangscodes zijn persoonlijk; het is niet toegestaan deze aan derden beschikbaar te stellen. Je bent zelf verplicht de gegevens die je hebt verstrekt feitelijk juist en volledig te houden.
 4. VBK|Media heeft de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht genomen met betrekking tot de actualiteit en betrouwbaarheid van de informatie op de internetsite. Die informatie is gedeeltelijk afkomstig van derden. We kunnen echter niet instaan voor eventuele fouten, omissies, snelheid en onvolkomenheden in de verstrekte informatie.
 5. VBK|Media kan niet verantwoordelijk en/of aansprakelijk worden gesteld voor schade door of als gevolg van de informatie op de internetsite. VBK|Media kan evenmin aansprakelijk worden gehouden voor de inhoud van websites die middels een hyperlink via deze website te benaderen zijn.
 6. Wat betreft het plaatsen van een blog, event, reactie of enige andere publicatie op deze internetsite: het is niet toegestaan teksten en/of afbeeldingen te gebruiken die anderen (seksueel) intimideren of beledigen. Ook is het niet toegestaan teksten en/of afbeeldingen van pornografisch of ethisch onverantwoord materiaal te verspreiden, toegankelijk te maken of toegankelijk te laten zijn. Daaronder dient in elk geval, maar niet uitsluitend, te worden verstaan: materiaal dat de eerbaarheid van minderjarigen aantast of een aantasting inhoudt van het recht op privéleven en/of de menselijke waardigheid, alsmede materiaal dat een uiting is van of aanzet tot discriminatie.
 7. Wanneer van het voorgaande sprake is en de bevoegde autoriteiten hierom verzoeken, zullen de persoonlijke gegevens van de gebruiker ter beschikking worden gesteld aan die autoriteiten.
 8. VBK|Media is te allen tijde gerechtigd plaatsingen op de website te verwijderen. In elk geval worden anonieme, ethisch dubieuze, intimiderende of beledigende bijdragen of reacties verwijderd, evenals expliciete reclame-uitingen.
 9. Je dient je te houden aan de spelregels die gelden voor het plaatsen van reacties op onze internetsite. De gebruiker is verantwoordelijk en aansprakelijk voor enig doen of nalaten in strijd met de gebruiksvoorwaarden.
 10. VBK|Media behoudt zich bij het plaatsen van enige bijdrage van de gebruiker het recht voor – zonder hier overigens toe verplicht te zijn – in wat door de gebruiker aan InspirerendLeven.nl ter beschikking is gesteld wijzigingen aan te brengen die zij uit redactioneel of uitgeverstechnisch oogpunt of anderszins dienstig of gewenst oordeelt. Ook is VBK Media gerechtigd zonder opgave van reden enige bijdrage van een gebruiker te verwijderen. VBK Media is nimmer tot enige schadevergoeding gehouden.
 11. VBK|Media is niet aansprakelijk voor de beschikbaarheid en/of toegang tot de site. VBK Media is nimmer tot enige schadevergoeding gehouden indien de dienst niet beschikbaar of toegankelijk is.
 12. VBK|Media is gerechtigd de gebruiksvoorwaarden aan te passen. Indien de gebruiksvoorwaarden wijzigen, zal dit worden weergegeven op de inlogpagina. Indien je na het wijzigen van de gebruiksvoorwaarden gebruik maakt van de site (inlogt), accepteer je de gewijzigde gebruiksvoorwaarden.
 13. Je geeft VBK|Media nadrukkelijk toestemming om benodigde gegevens op te slaan. De wijze waarop VBK Media omgaat met de bescherming van persoonsgegevens van gebruikers is opgenomen in het privacyreglement van InspirerendLeven.nl.
 14. Op het gebruik van deze site is naast deze gebruiksvoorwaarden Nederlands recht van toepassing.