Algemene voorwaarden – digitale producten

Welkom bij Inspirerend leven!

Inspirerend leven verstrekt digitale producten, waaronder online cursussen, video’s, e-books en luisterboeken via haar website inspirerendleven.nl (de “Website”). De Website is eigendom van en wordt geëxploiteerd door Veen Bosch en Keuning Uitgeversgroep B.V., een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid opgericht in Nederland en gevestigd in Utrecht, Nederland, aan het Herculesplein 96 (3504 AA) en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder het registratienummer KvK 30068750 (hierna: “Naam” of “wij”).

Lees deze algemene voorwaarden zorgvuldig. Door een digitaal product te kopen of door anderszins gebruik te maken van de Website, erken je dat je ze hebt gelezen en dat je ermee akkoord gaat.

1 Toepasselijkheid

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op de digitale producten van Inspirerend leven, op het gebruik van de diensten van Inspirerend leven en op producten aangeboden door Inspirerend leven via de Website (gezamenlijk: de “Diensten”), zoals in meer detail hieronder staat beschreven. De algemene voorwaarden kunnen worden gedownload als pdf en worden op verzoek ook per e-mail toegezonden.

2 De Diensten

2.1 Inspirerend leven biedt diverse digitale producten aan zoals online cursussen, video’s, e-books en luisterboeken, die na aanschaf via een persoonlijke account op de Website geraadpleegd kunnen worden.

2.2 Je ontvangt per e-mail een bevestiging van aanmelding na de voltooiing van het aankoopproces van een digitaal product. Toegang tot het product wordt verkregen op het moment dat je onze bevestiging ontvangt dat de betaling is ontvangen.

3 Levering van digitale producten

Onze digitale producten kunnen in de online omgeving van de website van Inspirerend leven worden geraadpleegd, met inachtneming van de gebruiksvoorwaarden, zoals hieronder vermeld. Een digitaal product kan downloadbare onderdelen bevatten. Deze bestanden kunnen worden gedownload en gebruikt op de meeste e-readers, tablets, smartphones en computers. Andere Diensten worden geleverd op een wijze en binnen een tijdsbestek zoals gespecificeerd voor die Diensten.

4 Betaling

4.1 Wij aanvaarden diverse betaalmethoden, te weten iDEAL, Bancontact (en binnenkort ook) de belangrijkste credit cards, zoals te zien op onze Website. Het verschuldigde bedrag wordt direct online afgerekend middels één van de door ons geaccepteerde betaalmethoden via onze partner Mollie.

4.2 Indien het onmogelijk blijkt om het verschuldigde bedrag af te schrijven middels de bij ons bekende betaalgegevens, zal de toegang tot het aangekochte digitale product door ons worden beëindigd, tenzij je ons alsnog de betaling doet toekomen. Het is mogelijk dat het aankoopproces opnieuw doorlopen moet worden om toegang tot het digitale product te krijgen.

4.3 Houd er rekening mee dat de prijzen van onze producten in de toekomst kunnen wijzigen. Dit heeft geen invloed op reeds aangeschafte producten, waar een eenmalige betaling aan ten grondslag ligt.

5 Herroepingsrecht

5.1 Je kunt je aankoop van een digitaal product annuleren, zonder opgaaf van redenen, gedurende een periode van 14 dagen vanaf de dag dat je gebruik kunt maken van dat product. Een dergelijke annulering is geheel kosteloos en het bedrag dat je hebt betaald zal worden teruggestort middels de bij ons bekende betaalgegevens. Terugbetaling vindt plaats binnen 14 dagen na annulering.

5.2 Het herroepingsrecht vervalt wanneer je tijdens de 14 dagen aan een online cursus of video bent begonnen en daarmee kennis hebt kunnen nemen van de inhoud. Dit geldt ook wanneer je een e-book en/of luisterboek downloadt. Op dat moment wordt immers met je uitdrukkelijke toestemming begonnen met de uitvoering van de overeenkomst en hiermee verklaar je dat je afstand doet van je herroepingsrecht.

5.3 Om je herroepingsrecht uit te oefenen kun je een e-mail sturen naar cursus@inspirerendleven.nl.

6 Account

Wanneer je een digitaal product wilt kopen via Inspirerend leven, word je gevraagd om een account aan te maken en dat te voorzien van een wachtwoord. Hier vind je ook de details van je account en krijg je toegang tot de door jou aangeschafte producten. Je bent zelf verantwoordelijk voor de handhaving van de vertrouwelijkheid van je account en wachtwoord en voor het beperken van de toegang tot je computer en je aanvaardt de verantwoordelijkheid en eventuele aansprakelijkheid voor alle activiteiten die plaatsvinden onder je account of wachtwoord. Je stemt ermee in dat de informatie die je aan Inspirerend leven doorgeeft op het moment van registratie en op alle andere latere momenten, juist, nauwkeurig, actueel en volledig zal zijn. Als je reden hebt om aan te nemen dat je account niet langer veilig is (bijvoorbeeld in het geval van verlies, diefstal of ongeoorloofde openbaarmaking of gebruik van je account, wachtwoord, betaalgegevens), neem dan direct contact met ons op door een e-mail te sturen naar cursus@inspirerendleven.nl. Wij zullen het account verwijderen en zorgen dat je de beschikking krijgt over een nieuwe accountomgeving.

7 Algemene gebruiksvoorwaarden

7.1 De Diensten zijn slechts bedoeld voor consumenten en dienen dus uitsluitend voor eigen gebruik. Zo is het niet toegestaan om de inloggegevens die horen bij het persoonlijke account waarop het lidmaatschap is afgesloten aan anderen ter beschikking te stellen of om je account over te dragen.

7.2 Je kunt de digitale producten waartoe je toegang hebt gekregen gebruiken zo lang je wilt. Wel is het zo dat we bepaalde marktconforme beperkingen opleggen aan het gebruik van de digitale producten, onder andere om illegale distributie tegen te gaan. Je krijgt de digitale producten dan ook niet in eigendom, maar je verkrijgt een persoonlijke, beperkte, niet-exclusieve, niet-overdraagbare en niet-sub-licentieerbare toegang tot het digitale product in de online omgeving en je mag deze alleen gebruiken voor niet-commerciële doeleinden.

7.3 Onze digitale producten zijn uitgerust met zichtbare en onzichtbare watermerken, met het oog op de bestrijding van illegale distributie en ongeautoriseerde vermenigvuldiging van de in licentie gegeven inhoud. De digitale producten die je gebruikt zullen onder meer worden voorzien van een weergave van je accountgegevens in onze databases. Door gebruik te maken van onze Diensten ga je hiermee akkoord. Wij behouden ons het recht voor om, indien wij hebben gemerkt dat een consument heeft gehandeld in strijd met deze algemene voorwaarden, gegevens van dat lid te deponeren bij de stichting Brein of andere toepasselijke instanties. Tevens behouden wij ons het recht voor bij schending of vermoedelijke schending van de door de wet bepaalde auteursrechten de toegang tot de digitale producten met onmiddellijke ingang te beëindigen of de uitvoering ervan tijdelijk te staken en de schade op het desbetreffende lid te verhalen.

7.4 Je stemt ermee in, na de aankoop van een digitaal product, om met betrekking tot de van ons verkregen inhoud van dit product (of enig onderdeel ervan) af te zien van: verkopen, overdragen, verhuren, kopiëren, reproduceren, distribueren, openbaar te maken, veranderen, rippen, uitlenen of op een andere manier aan een derde ter beschikking stellen of commercieel te exploiteren; reverse-engineeren, de-compileren, demonteren, of anderszins knoeien met de inhoud of het creëren van afgeleide werken; verwijderen, beschadigen, interfereren met, of omzeilen van de technologie (hieronder begrepen watermerken) die wij, onze licentiegevers of derden gebruiken voor de beveiliging ervan; het omzeilen van door ons toegepaste lokale beperkingen; het verwijderen of wijzigen van aanduidingen van auteursrecht, handelsmerken, of overige intellectuele eigendomsrechten.

8 Specifieke gebruiksvoorwaarden voor digitale producten

8.1 Je moet weten dat er bepaalde dingen zijn waarvoor wij geen verantwoordelijkheid zullen nemen. Bepaalde functies van de digitale producten in onze digitale omgeving kunnen vereisen dat de computer waarop het digitale product gebruikt wordt een actieve internetverbinding heeft. Dit kan via een wifi-verbinding zijn, of via je mobiele netwerkprovider, maar Inspirerend leven kan geen verantwoordelijkheid nemen voor het feit dat de website en/of het digitale product niet volledig functioneel is als je geen toegang hebt tot wifi en je geen datavolume meer over hebt.

8.2 Als je het digitale product buiten een gebied met wifi gebruikt, moet je niet vergeten dat je gebruikersovereenkomst met je mobiele netwerkprovider nog steeds van toepassing is. Daarom kan je mobiele provider kosten in rekening brengen voor het dataverbruik terwijl je van het digitale product gebruik maakt, of eventuele andere externe kosten. Door het gebruik van het digitale product accepteer je verantwoordelijkheid voor dergelijke eventuele kosten, met inbegrip van roamingkosten wanneer je het digitale product buiten je eigen grondgebied (d.w.z. regio of land) gebruikt zonder data roaming uit te schakelen.

8.3 Op enig moment kan het zo zijn dat wij de digitale omgeving op Inspirerend leven willen bijwerken. Je zult de updates moeten downloaden als je het digitale product wilt blijven gebruiken. Wij kunnen niet beloven dat we het digitale product altijd bijwerken zodat deze relevant blijft voor jou en werkt met de versie van het besturingssysteem dat jij geïnstalleerd hebt staan op je toestel. Wij kunnen ook besluiten om te stoppen met het verstrekken van het digitale product, en kunnen het gebruik van het digitale product op een gegeven moment beëindigen.

9 Intellectuele Eigendom

9.1 De Website en de digitale producten zijn eigendom van en worden geëxploiteerd door Inspirerend leven, onderdeel van Veen Bosch en Keuning Uitgeversgroep B.V. Het ontwerp, de visuele interfaces, grafische voorstelling, compilatie, informatie, computercode (inclusief broncode en objectcode), producten, diensten, en alle andere elementen van de Website en de digitale producten worden beschermd door Nederlandse (en indien van toepassing internationale) auteursrechtelijke, patent- en merkenrecht wetten, internationale verdragen, en alle andere relevante eigendomsrechten, en overige relevante Nederlandse wetgeving.

9.2 Al het materiaal op de Website en in de digitale producten is en blijft eigendom van Inspirerend leven of gelieerde ondernemingen en/of licentiegevers van derden. Alle merkrechten en handelsnamen zijn eigendom van Inspirerend leven of aan haar gelieerde ondernemingen en/of licentiegevers van derden. Tenzij uitdrukkelijk door Inspirerend leven is toegestaan, ga je ermee akkoord bovengenoemde materialen, merkrechten en handelsnamen niet te verkopen, in licentie te geven, te distribueren, te kopiëren, te wijzigen, openbaar te maken of weer te geven, door te sturen, te publiceren, te bewerken, aan te passen, afgeleide werken van te maken, of anderszins onbevoegd gebruik van te maken. Wij behouden ons alle rechten voor die niet uitdrukkelijk in deze algemene voorwaarden zijn verleend.

9.3 Wij hebben een kosteloos, wereldwijd, onherroepelijk recht voor het gebruik op onze Website of anderszins van suggesties, aanbevelingen of andere feedback die we van jou mogen ontvangen. Wij gaan ervan uit dat jij de rechthebbende bent van hetgeen jij op onze Website plaatst.

10 Klachten en beperking van onze aansprakelijkheid

10.1 Wij vinden het heel belangrijk dat je tevreden bent en blijft over onze Diensten. Daarnaast moeten onze Diensten sowieso voldoen aan datgene wat je er op grond van de overeenkomst van mag verwachten. Indien je, om wat voor reden dan ook, niet tevreden bent, of een klacht hebt met betrekking tot een digitaal product, dan vragen we binnen een redelijke tijd na het ontstaan hiervan melding te maken door een e-mail te sturen naar cursus@inspirerendleven.nl. Wij zullen dan ons best doen om je klacht zo goed en snel mogelijk te verhelpen.

10.2 Het gebruik van onze Diensten is voor eigen risico. Uitgezonderd toepasselijk dwingend recht zal onder geen enkele omstandigheid, inclusief maar niet beperkt tot nalatigheid, Inspirerend leven, onderdeel van Veen Bosch en Keuning Uitgeversgroep B.V. of een aan haar gelieerde onderneming, opdrachtnemer, medewerker, agent of derde partner, licentiegever of leverancier, aansprakelijkheid aanvaarden voor enige schade die voortkomt uit, of betrekking heeft op, deze algemene voorwaarden, of die het gevolg zijn van het gebruik van de Website of de geleverde digitale producten, of de onmogelijkheid om daar gebruik van te maken, of uit enige andere interactie met Inspirerend leven. Hieronder valt ook eventuele schade die het gevolg is van overmacht (hieronder begrepen ons onvermogen te voldoen aan onze verplichtingen uit overeenkomst vanwege tekortkomingen van onze leveranciers of van andere derden en het niet, niet tijdig of onvoldoende beschikbaar zijn van, of internet-gerelateerde vertragingen in de levering van onze Diensten), of van externe toepassingen zoals banners en hyperlinks of advertenties van derden op onze Website.

10.3 In geen geval zal de totale aansprakelijkheid van Inspirerend leven, onderdeel van Veen Bosch en Keuning Uitgeversgroep B.V. of die van gelieerde ondernemingen, opdrachtnemers, medewerkers, agenten of derde partners, licentiegevers of leveranciers groter zijn dan de door jou betaalde gelden aan Inspirerend leven, gedurende de periode van drie maanden voorafgaand aan de datum van een eventuele schadeclaim, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft.

11 Vrijwaring

Je vrijwaart Inspirerend leven, onderdeel van de Veen Bosch en Keuning Uitgeversgroep B.V. en gelieerde ondernemingen, opdrachtnemers, medewerkers, agenten of derden partners, licentiegevers of leveranciers, van alle claims, verliezen, schade, aansprakelijkheid, met inbegrip van redelijke juridische kosten en kosten die voortkomen uit je gebruik of misbruik van de Website of de hierop aangeboden digitale producten, of vanuit enige schending door jou van deze algemene voorwaarden.

12 Nieuwsbrief

Indien gewenst ontvang je wekelijks een of meerdere e-mails met een overzicht van artikelen op Inspirerend leven en van boeken, e-books, luisterboeken en andere digitale producten. Je kunt je hier inschrijven voor onze nieuwsbrief. Je voorkeur ten aanzien van het al dan niet ontvangen van onze additionele nieuwsbrieven kun je aangeven via de afmeldlink in de nieuwsbrief .

13 Promotiecodes en speciale aanbiedingen

13.1 Promotiecodes (kortings- en/of cadeaucodes) kunnen gebruikt worden voor één specifiek product, zijn uitsluitend voor eigen gebruik en kunnen niet overgedragen worden.

13.2 Voor speciale aanbiedingen kunnen van deze algemene voorwaarden afwijkende actievoorwaarden gelden. In dat geval zullen wij dat nadrukkelijk bij het aanbod vermelden.

14 100% tevreden garantie

1Wij zorgen voor digitale producten waar je blij van wordt. Heb je een digitaal product aangeschaft en ben je toch niet tevreden over je aankoop en heb je nog geen gebruik gemaakt van het product, zoals onder punt 5 over het herroepingsrecht beschreven, dan kun je binnen 14 dagen een e-mail sturen naar cursus@inspirerendleven.nl. We stellen het altijd op prijs wanneer je een korte omschrijving geeft waarom je van de aankoop wenst af te zien en nog geen gebruik hebt gemaakt van het product. Je krijgt dan binnen 14 dagen na ontvangst van deze e-mail je geld teruggestort.

15 Overige

15.1 We kunnen je kennisgevingen sturen, waaronder die met betrekking tot wijzigingen in deze algemene voorwaarden, per e-mail of via melding op de Website. Kennisgeving wordt geacht te zijn gegeven vierentwintig uur nadat de e-mail is verzonden, tenzij Inspirerend leven een melding ontvangt dat het e-mailadres ongeldig is. Kennisgeving via melding op de Website wordt geacht te zijn gegeven uiterlijk tien dagen nadat de kennisgeving is geplaatst.

15.2 Eventuele door jou verstrekte persoonsgegevens worden opgenomen in ons gegevensbestand, dat onder meer wordt gebruikt om uitvoering te geven aan je lidmaatschap. Hoe wij omgaan met persoonsgegevens is opgenomen in onze cookieverklaring en ons privacyreglement.

15.3 Om onze Diensten te kunnen uitvoeren, zullen wij in sommige gevallen derden moeten inschakelen. Om deze reden is het nodig dat wij sommige rechten en verplichtingen uit deze overeenkomst (geheel of gedeeltelijk) overdragen aan die derden. Ten opzichte van jou blijven wij uiteraard wel zelf verantwoordelijk voor de uitvoering van de overeenkomst.

15.4 Indien enige bepaling van deze algemene voorwaarden onwettig, nietig of om welke reden dan ook niet afdwingbaar zou worden verklaard, dan wordt die bepaling tot het wel toegestane minimum beperkt en heeft geen invloed op de geldigheid en afdwingbaarheid van de overige bepalingen.

15.5 Deze algemene voorwaarden en alle rechten en licenties die hieronder zijn verleend mogen uitsluitend door Inspirerend leven, onderdeel van de Veen Bosch & Keuning Uitgeversgroep B.V. overgedragen worden, zonder enige beperking.

15.6 Na het einde van het gebruik van een digitaal product blijven de bepalingen van deze algemene voorwaarden die uit hun aard de beëindiging overleven onverminderd van kracht.

15.7 Deze algemene voorwaarden kunnen van tijd tot tijd worden gewijzigd, uitgebreid of ingekort. Wanneer we dat doen, zullen we dat laten weten door de gewijzigde voorwaarden op de Website te plaatsen.

15.8 Het is belangrijk dat je de algemene voorwaarden bekijkt wanneer we die aanpassen, omdat het voortgezet gebruik van onze Diensten, nadat we je over deze wijzigingen hebben geïnformeerd, betekent dat je akkoord bent met de doorgevoerde wijzigingen. Wanneer je niet akkoord gaat met één van de wijzigingen, dan is er geen andere mogelijkheid dan het gebruik van een of meerdere digitale producten te stoppen.

15.9 Op deze algemene voorwaarden is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Geschillen die voortvloeien uit of verband houden met deze algemene voorwaarden zullen in eerste instantie uitsluitend worden voorgelegd aan een bevoegde rechter.

Laatst gewijzigd 19 maart 2021